Instrukcje dla turystów

Wjazd na Białoruś

DO WJAZDU NA BIAŁORUŚ  obcokrajowcy na terytorium RB powinni posiadać:
 • ważny paszport lub inny dokument tożsamości przeznaczony do dokonania wyjazdu za granicę;
 • dokument uprawniający cudzoziemców do zwiedzania parku “Kanał Augustowski”;
 • pieniądze: na każdy dzień pobytu posiadać środki pieniężne w walucie lub w rublach białoruskich o równowartości nie mniej niż  2 kwoty bazowe (BYN 42);
 • polisę ubezpieczeniową.

Uwaga! BelToll.

Informacje

O czym warto wiedzieć, jadąc do Grodna bez wizy:
 1. Obcokrajowcy nieposiadający wiz mogą przyjechać na Białoruś do specjalnego turystyczno-rekreacyjnego parku «Kanał Augustowski” i tereny przyległe.
 2. Można przekroczyć granicę państwową Republiki Białoruś z Reczpospolitą Polską w przejściach granicznych Lesnaja (Rudawka), Bruzgi (Kuźnica Białostocka), z Republiką Litewską w przejściach granicznych Privalka (Švendubrė), Privalka (Raigardas). Uwaga: obecnie niemożliwy jest przyjazd bez wizy do Grodna pociągiem.
 3. Bez wizy można zwiedzać terytorium:
  1. miasta Grodno;
  2. rady wiejskiej w Sopoćkiniach;
  3. rady wiejskiej w Hoży;
  4. rady wiejskiej w Podłabieniach;
  5. rady wiejskiej w Kopciówce;
  6. rady wiejskiej w Odelsku.
 4. Do wjazdu i zwiedzania bez wizy upoważnia dokument ustalonego wzorca wydawany obcokrajowcowi przez białoruską firmę turystyczną.
 5. W celu uzyskania danego dokumentu turysta powinien:
  1. zwrócić się do firmy turystycznej upoważnionej do wydawania takich dokumentów;
  2. otrzymać potwierdzenie prawa wjazdu bez wizy i świadczenia zamówionych usług turystycznych;
 6. Wjeżdżający powinien posiadać polisę ubezpieczeniową na okres pobytu w Republice Białoruś.
 7. Obcokrajowiec wjeżdżający bez wizy do Republiki Białoruś powinien okazać na przejściu granicznym:
  1. ważny dokument upoważniający do wyjazdu za granicę (paszport);
  2. dokument ustalonego wzorca upoważniający do zwiedzania (wydawany przez firmę turystyczną);
  3. ubezpieczenie medyczne;
 8. Na granicy wypełnia się kartę migracyjną. Uwaga: w przypadku utraty karty migracyjnej jest przewidziana kara grzywny.

W RB funkcjonuje elektroniczny system poboru opłat drogowych BelToll

W RB funkcjonuje elektroniczny system poboru opłat drogowych BelToll.

Opłaty za korzystanie z dróg płatnych są obowiązkowe dla kierujących

 • pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
 • pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, zarejestrowane poza obszarem Unii Celnej.

Z opłat są zwolnieni kierujący pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, zarejestrowane w państwach Unii Celnej.

Zasady pobytu obcokrajowców na terenie RB

Zasady pobytu obcokrajowców na terenie RB

Przyjeżdżający do RB obcokrajowcy powinni mieć przy sobie środki pieniężne o równowartości nie mniej niż 2 kwoty bazowe RB na każdy dzień pobytu.

Obcokrajowiec lub osoba nieposiadająca obywatelstwa po przekroczeniu granicy RB powinni w ciągu 5 dni roboczych, nie licząc niedzieli, świąt państwowych i dni świątecznych, zarejestrować się w urzędzie meldunkowym właściwym dla faktycznego miejsca pobytu.
Urzędami meldunkowymi w RB są:

 • Ministerstwo Spraw Zewnętrznych;
 • Urząd Spraw Wewnętrznych;
 • Hotel;
 • Sanatorium i zakład lecznictwa uzdrowiskowego;
 • Obiekt agroturystyczny.

Niedopełnienie tego obowiązku jest karane w trybie administracyjnym zgodnie z cz. 1 art. 23.55 Kodeksu wykroczeń administracyjnych RB (kara upomnienia lub kara grzywny w wysokości do 50 kwot bazowych lub deportacja).

Kierowca przekraczający granicę powinien pamiętać

Kierowca przekraczający granicę powinien pamiętać!

Kierowca pojazdu mechanicznego powinien posiadać oryginał polisy ubezpieczeniowej honorowanej na terytotium RB, będącej dowodem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na terenie państwa będącego członkiem Systemu Zielonej Karty.

Uczestnictwo w ruchu drogowym w RB pojazdów mechanicznych zarejestrowanych poza jej granicami, bez polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów mechanicznych honorowanej na terenie RB, jest karane w trybie administracyjnym zgodnie z cz. 4 art. 18.20 Kodeksu wykroczeń administracyjnych RB w wysokości 20 kwot bazowych (od 01.01.2016 kwota bazowa wynosi 21 BYN).

Przekraczając granicę państwową RB, obcokrajowiec zobowiązany jest

Przekraczając granicę państwową RB, obcokrajowiec zobowiązany jest:

Przedstawić ważny dokument upoważniający do wyjazdu za granicę oraz dokument uprawniający obcokrajowca do indywidualnego lub grupowego zwiedzania parku „Kanał Augustowski”, jak również polisę obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego;

Otrzymać i wypełnić formularz karty migracyjnej.

Opuszczając RB, obcokrajowiec, z wyjątkiem tymczasowo lub stale mieszkających na terenie RB, jeśli inaczej nie jest ustalono w aktach ustawodawczych i umowach międzynarodowych RB, powinien oddać część B karty migracyjnej podczas kontroli granicznej w przejściu granicznym na granicy państwowej RB.

Przepisy dotyczące przekroczenia granicy przez obcokrajowców

Przepisy dotyczące przekroczenia granicy przez obcokrajowców.

Przekraczając granicę Republiki Białoruś, niezależnie od sposobu przekraczania, należy odbyć kontrolę graniczną i kontrolę celną. Obcokrajowcy i osoby nieposiadające obywatelstwa (dalej – obcokrajowcy) mogą przekraczać granicę państwową Republiki Białoruś, posiadając następujące dokumenty:

 •  Ważny dokument uprawniający do wyjazdu za granicę (paszport) z wizą do krajów, z którymi Republika Białoruś ma tryb wizowy;
 •  Dokument uprawniający do powrotu do państwa pochodzenia lub zamieszkania (w przypadku utraty paszportu na terytorium Republiki Białoruś);
 •  Ważny dokument uprawniający do wyjazdu za granicę oraz dokument uprawniający obcokrajowca do indywidualnego lub grupowego zwiedzania parku „Kanał Augustowski” w razie przekroczenia  granicy państwowej Republiki Białoruś z Rzeczpospolitą Polską w przejściach granicznych    Lesnaja (Rudawka), Bruzgi (Kuźnica Białostocka), z Republiką Litewską w przejściach granicznych Privalka (Švendubrė), Privalka (Raigardas).

Przepisy prawne

W celu uzyskania szczegółowych informacji prawnych, prosimy zapoznać się z następującymi przepisami:

Dekret prezydencki z dnia 23 sierpnia 2016 № 318 “w sprawie ustanowienia ruchu bezwizowego wjazdu i wyjazdu cudzoziemców”

Rozporządzenie “O procedurze zagranicznych obywateli odwiedzenie specjalnej turystycznych i parku rekreacyjnego” Kanał Augustowski “oraz przylegających terytoria”

THE LAW OF THE REPUBLIC OF BELARUS OF JANUARY 4, 2010 No. 105-Z “Of the legal status of foreign citizens and stateless persons in the Republic of Belarus”

Rada Ministrów Republiki Białoruś z dnia 20 stycznia 2006 № 73 “w sprawie zatwierdzenia zasad pobytu cudzoziemców i osób bez obywatelstwa w Republice Białoruś”